SALGSBETINGELSER

INNLEDNING

Følgende salgs- og leveringsbetingelser gjelder for alle salg via kontormiljo.no. Unntak er dersom annet er særskilt avtalt mellom partene.

1. SELGER

Selger er

Kontormiljø Ringerike AS, Osloveien 75, 3511 Hønefoss registrert i Brønnøysund-registeret  med organisasjonsnummer 985 407 010.

2. KUNDER

Våre kunder i hovedsak bedrifter og private.

 

3. Vi tar forbehold om skrivefeil og manglende justering av priser/informasjon. Vi forbeholder seg retten til å endre all produktinformasjon og priser uten varsel. Eventuelle endringer kommer frem av ordrebekreftelse.

4. LEVERING/UNDERSØKELSESPLIKT

Produkter leveres i henhold til avtaler som gjøres i etterkant av kjøp i nettbutikken. Leveringstiden som oppgis for hvert produkt i nettbutikken gir en veiledende leveringstid, men vi forbeholder oss retten til å endre disse. Ved eventuelle forsinkelser vil vi informere kunde så raskt som mulig. Dersom ikke annet er særskilt avtalt går risikoen for skade over på kjøper når varen blir overgitt til transportør. Dette anses som levering.

Ved varemottak plikter kjøper, innenfor rimelighetens grenser, å undersøke varen for transportskade. Innen rimelig tid må det undersøkes at varen er i samsvar med bestillingen, og om den ellers har mangler.

Dersom mangler oppdages, må kjøper melde fra i form av reklamasjon (se kontraktens punkt 8).

5. PRISER OG BETINGELSER

Alle priser er ekskl. mva. Frakt og leveringskostnader tilkommer.

6. AVTALEINNGÅELSE

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av oss.

En part er likevel ikke bundet av avtalen ved skrive/tastefeil i tilbudet fra selgeren, i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

7. SALGSPANT

Kontormiljø Ringerike AS har salgspant i produkter som ikke er beregnet på videresalg inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt fullt ut.

8. REKLAMASJON

Bedrifter har ingen angrerett.  Ved produktfeil gjelder produsentens garantibetingelser. Vi tilbyr ikke produktgarantier utover produsentens garantibetingelser.

9. ERSTATNINGSANSVAR

Kontormiljø Ringerike AS fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse eller generelle feil på produktet. Unntatt er tilfeller hvor Kontormiljø Ringerike AS grovt uaktsomt, eller bevisst har forårsaket feilen/mangelen. Ansvaret begrenses da til fakturaverdien av det gjeldende produktet.

10. SERVICE OG SUPPORT

Kontormiljø Ringerike AS vedkjenner seg et supportansvar på tre måneder på alle produkter som selges. Ved avvik fra dette punkt, vil det være spesifisert i tilbudsbrevet. Ved servicebehov står vi fritt til å vurdere om jobben skal gjøres av egen tekniker, eller via produsentens serviceapparat.

11. FORCE MAJEURE

Kontormiljø Ringerike AS sitt ansvar ved levering oppheves ved særskilte tilfeller utenfor vår kontroll, slik som krig, naturkatastrofer, offentlige restriksjoner, etc. Knapphet på transportmidler, forsinkelser fra produsent/underleverandør o.l. som skyldes fornanevnte punkter fritar selger for alt annet ansvar enn å kreditere den manglende varens kjøpesum.

12. TVISTER

Partene skal forsøke å løse tvister i minnelighet ved forhandlinger. Dersom dette ikke fører frem skal tvisten avgjøres ved ordinære domstoler, med Ringerike, Asker og Bærum tingrett som verneting